ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce a účel zpracování

Společnost ProMinent Systems spol. s r.o., IČO: 483 63 448, se sídlem Fügnerova 567, 336 01 Blovice, jako správce osobních údajů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje z důvodu a pro účely oprávněného zájmu správce a dále pro plnění služeb poskytovaných osobám, které se na správce se svými dotazy a žádostmi obrátily.

Zabezpečení

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které tímto způsobem získá, nakládá jako s přísně důvěrnými a v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby Vámi poskytnuté osobní údaje chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením. Správce zvolil rovněž dostatečný způsob zabezpečení svých internetových stránek. Na základě tohoto zabezpečení jsou osobní údaje chráněny dostatečným způsobem před jejich ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím pro případ útoků přes web správce.

Způsob a rozsah zpracování

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů uveden výše.

Osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uvedenou, po kterou trvají účely zpracování osobních údajů. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile dojde k uplatnění některých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Dojde-li ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup. Máte právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na opravu a doplnění. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Dále máte vedle práva na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že byste se dozvěděl, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce Vás tímto výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále máte právo podat námitku, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i profilování. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo podat stížnost. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Uplatňování práv

Veškerá práva uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, můžete uplatňovat prostřednictvím emailu na adrese: info-pmsy@prominent.com 

ProMinent Systems spol. s r.o.